Zephyr WHM

Tara fan Synaeda crown AA x Tsjalle 454 Sport Elite Preferent AAA is a dream colt!